Privacy Policy

Behandeling & Tarieven

 

Bij Osteopathie Tim Balvers houden wij, om je behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • het doel van de registratie
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • het beheer van de gegevens
 • de personen die toegang hebben tot die gegevens
 • het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

Reglement

Behalve de osteopaat die jou behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een medisch geheimhoudingsplicht.

 

Delen met anderen

Jouw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen  persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de  indiener.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze praktijk.

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden,  moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het  noodzakelijk dat er data wordt verzameld. Als jouw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (deze worden ten allen tijde anoniem gemaakt). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen jouw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Bij Osteopathie Tim Balvers zal dit uitzonderlijk zijn omdat wij gekozen hebben om zonder contracten met zorgverzekeraars te werken.

Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kun je dat mededelen tijdens de behandeling.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als je jezelf aanmeldt voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Nadat je behandeld bent, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Osteopathie Tim Balvers zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging

Osteopathie Tim Balvers neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail, telefoon of op de praktijk zelf. Osteopathie Tim Balvers heeft de volgende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.